👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران

فهرست مطالب

عنوان                                     صفحه

فصل اول : كليات

•     مقدمه

•    بيان مسئله

•    اهداف تحقيق

•    روش انجام تحقيق

•    اهميت موضوع تحقيق

•    محدوديتهاي تحقيق

•    تعريف واژه ها و اصطلاحات

•    خلاصه از ساير فصلها

فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق

•    مقدمه

•    ادبيات

•    سابقة موضوع تحقيق

فصل سوم : روش تحقيقي

•    مقدمه

•    عنوان تحقيق

•    اهداف كلي تحقيق

•    نوع تحقيق

•    جامعه آماري

•    حجم نمونه

•    ابزار تحقيق

•    محدوديت هاي تحقيق

•    موقعيت تاريخي و جغرافيايي شهرستان ساوجبلاغ

•    اطلاعات كلي درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم :

•    نتيجه گيري

•    پيشنهادات

منابع و مأخذ

•    ضمائم

فهرست جداول

عنوان                                     صفحه

•    جدول شماره 1 ( ميزان تحصيلات مخاطبين )        

•    جدول شماره 2 ( رشته تحصيلي مخاطبين )

•    جدول شماره 3 ( سابقه رسمي مخاطبين )

•    جدول شماره 4 ( سابقه خدمت در شهرستان مخاطبين )

•    جدول شماره 5 ( سابقه خدمت در پست مديريت مخاطبين )

•    جدول شماره 6 ( سابقه خدمت قبل از مديريت مخاطبين )

•    جدول شماره 7 ( بومي وو غير بومي بودن مخاطبين )

•    جدول شماره 8 ( انتصاب قبل و بعد از انتصاب مخاطبين )

•    جدول شماره 9 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبين )

•    جدول شماره 10 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبين )

•    جدول شماره 11 ( نظر خواهي از مخاطبين )

•    جدول شماره 12 ( مدرك تحصيلي قبل از انتصاب مخاطبين )

•    جدول شماره 13 ( ميزان مطالعه مخاطبين )

•    جدول شماره 14 ( زمان انتصاب مخاطبين )

•    جدول شماره 15 ( رشته تحصيلي قبل از انتصاب مخاطبين )

چكيده

اين تحقيق كه با عنوان بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقيقات توصيفي مي‌باشد .

اهداف مد نظر تحقق

1- بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مديران .

2- ارائه پيشنهادها و راه حلهاي مناسب به مسئولين به منظور بهبود فرايند مديريت و آموزش مديران .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آثار و تبعات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی طرح تحول نظام سلامت پاورپوینت توزیع نیروی برق در استان خراسان پاورپوینت Exception Handling in Java پاورپوینت شبیه سازی و کاربرد ان در لجستیک سيستم-GSM-برق-