👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي رابطه افسردگي و وزن در بين جوانان دختر حدود سني 25-18 شهرستان ابهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي رابطه افسردگي و وزن در بين جوانان دختر حدود سني 25-18 شهرستان ابهر

مقدمه:

افرادي كه دستخوش يك يا چند حملة افسردگي عميق بدون وجود حمله هاي ماني مي شوند تحت عنوان افسردگي شديد نام برده شده اند اين اختلال عمومأ با مسائل عمدة بهداشتي همراه است ميزان شيوع اين اختلال در ايالات متحده در حدود 1 تا 2 درصد در مردان و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است(مير و ديگران 1984) خطر اين اختلال در طول زندگي – يعني درصد كساني كه در بعضي از مراحل زندگي خود افسردگي شديد را تجربه نموده اند در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گرديده شده است در بين كساني كه در بيمارستانهاي رواني بستري مي شوند بيشترين فراواني مربوطبه اسكيزوفرنيها و پس از آن افسردگي است اما در مراكز باليني خارج از بيمارستان ، بيماران افسرده بيشترين درصد را شامل مي شوند به نحوي كه تخمين زده شده است 3/1 كل بيماران رواني را تشكيل مي دهد(و ودراف – 1975) بعضي از افراد، بيشتر از ديگران مستعد به افسردگي هستند كه اين افراد ممكن است از لحاظ تيپ شناسي مانند افراد چاق يا افراد بلغمي مزاج و امثال آنها كه شيوع افسردگي شديد در طبقات اجتماعي – اقتصادي پايين به نحوي بي تناسب بيشتر از طبقات اجتماعي و اقتصادي بالاست، هم چنين شيوع افسردگي در زنان دو برابر از مردان گزارش شده است، محققان كوشيده اند كه نظريه هائي دال بر اين كه اين تفاوت ناشي از تغييرات هورمونها و تفاوتهاي نقش اجتماعي است عنون كنند هر چند ممكن است كه اين امر مربوط به تبيين رويه هاي تشخيصي باشد.در بعضي از مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته معلوم شده است كه گرچه اختلالات خلقس بيشترين شيوع را در جامعه داراست ولي از اين حيث در زنان و مردان تفاوتي وجود ندارد، كساني كه اين مطالعات را انجام داده اند چنين اظهار داشته اند كه در واقع ممكن است شيوع اين اختلال در زنان و مردان يكسان باشد ولي در مردان تحت عنوان اختلالاتي از قبيل مي بارگي تشخيص داده شود در حالي كه اين حالت در زمان نمي تواند باشد.زمان اين تصور وجود داشت كه آمادگي ابتلا به افسردگي در سنين مختلف، متفاوت است يعني در ميان سالي و افسردگي در افراد بيشتر در معرض خطر ابتلا به اين بيماري قرار دارند.(سيد سعيد حمدي – 1382)

فهرست

عنوان                                     صفحه

فصل اول : كليات تحقيق                         7

مقدمه                                     8

بيان مساله                                 10

اهداف تحقيق                                 11

فرضيه تحقيق                                 12

فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق                     14

اختلالات خلقي                             15

حمله ماني                                 18

بيخوابي                                 20

خلق افسرده                                 22

نبود لذت يا علاقه نسبت به فعاليتهاي عادي زندگي             23

آشفتگي خواب                             25

احساس گناه وبي ارزشي                         26

جدول شماره 1                             28

شيوع افسردگي شديد                            30

اختلال دو قطبي                             37

نظريه هاي مربوط به افسردگي                     41

نظريه هاي زيست شناختي                         42

نقش وراثت در اختلالات دو قطبي                     47

اثرات ليتيوم                                 50

درمان براساس نظريه هاي زيست شناختي                 55

الكتروشوك درماني                             57

نظريه هاي روان پويايي                         62

نظريه يادگيري                             68

نظريه شناختي                             73

نظريه شناختي بك درباره افسردگي                     74

درمانگري شناختي افسردگي                         76

شكل 15 مقايسه جريان اسنادي در افراد افسرده و غير افسرده     84

صحت ودقت شناختي در افسردگي                     88

اين موضوع با يكي از مشاهدات فرويد مطابقت دارد         90

فصل سوم: روش تحقيق                         91

جامعه مورد مطالعه                             92

ابزار اندازه گيري در تحقيق                         93

روش تحقيق                                  94

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها             95

يافته ها و تجزيه تحليل آنها                         96

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنيها از آزمون افسردگي         97

جدول 2-4 مقايسه افسردگي در بين افراد چاق وافراد لاغر         99

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري                     100

بحث و نتيجه گيري                             101

پيشنهادات                                 104

محدوديت ها                                 105

منابع و ماخذ                                 106                                                            

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سرورهای کاربردی و نگاهی به WebLogic پاورپوینت مدیریت مزارع کلزا پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن گام هاي نو در مرجعيت شيعه پروپوزال طراحی مجتمع مسکونی یکصد واحدی با رویکرد پایداری اجتماعی و روانشناسی محیط