👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی موضوع طلاق به زبان عربی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی موضوع طلاق به زبان عربی

منجد الطلاب کلمه طلاق را این گونه معنا می کند 

الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق آزاد، یله، رها 

طلق الشی فلاناً آن چیز را مفلانی داد 

طلق املرئه زوجها شوهر زن خود را طلاق داد

طلقت المرئه من زوجها از شوهر خود طلاق گرفت 

اطلق المرئه زن را طلاق داد 

طلق قومه از قبیله خود جداشد، با آنها متارکه کرد

طالق جمع طلق- طالفع جع طوالق زن یا دختر طلاق گرفته 

فصل اول: طلاق 

طلاق از نظر لغوی 

طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی 

طلاق از نظر حقوقی 

فصل دوم: ارکان و شرایط طلاق 

شرایط طلاق (مطلق) 

بلوغ 

عقل 

اختیار 

قصد 

اقسام طلاق 

طلاق بدعی 

طلاق غیر امامی 

اقسام طلاق سنی 

طلاق بائن 

طلاق رجعی 

طلاق عدی 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اندیشه چارلز هورتون کولی پاورپوینت با موضوع بام سبز پروتکل تکنیک روانبخشی درمانی دوسا مبانی نظری برونسپاری،سابقه برونسپاری خدمات شهری پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی