👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي رابطه بين خودپنداره و شخصيت روان نژندي در بين دانشجويان دختر رشته مشاوره روانشناسي

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي رابطه بين خودپنداره و شخصيت روان نژندي در بين دانشجويان دختر رشته مشاوره روانشناسي

این فایل به بررسی رابطه بين خودپنداره و شخصيت روان نژندي در بين دانشجويان دختر رشته مشاوره روانشناسي می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 93 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل ::

 انسان موجودی اجتماعی است وبدین خاطر ادامه زندگی وی به شیوه ای معقول وموفقیت آمیزبه صورت انفرادی تقریبا غیرممکن است .انسان ازبدوتولد با دیگران ارتباط برقرارمیکند این دیگران درمرحله بسیارمحدود است وشامل گروه کوچک خانواده می باشد

اما درمسیررشد با گروههای دیگری که به تدریج بزرگترمی شوند مانند همبازیها ،دوستان ،که درزمینه رشد اجتماعی وی رافراهم می آورند .رشد اجتماعی فردمانند سایرزمینه های رشدی اوکم کم وسعت یافته وتقریبا تمام فعالیتهایش تحت تاثیر اطرافیان قرارمی گیرد ، رشد اجتماعی هم چنین برای بیشتر افراد به تدریج وبه طورطبیعی دربرخورد با تجربه ها حاصل می گردد رفتارمناسب ومطلوب اجتماعی میتواند برای رسیدن به خودیابی وخود شکوفایی نقش بسزایی داشته باشد . دردوره نوجوانی ، رشد فرد درجنبه های مختلف ادامه می یابد .علائم برخی ازجنبه های رشد مانند رشد جسمی رابه سرعت وبایک نگاه میتوان دریافت مثل رشد وزن وقد که به طورآشکار ازافزایش وزن وبلند شدن قد مشهود است ، شخصیت هم باید تاثیر تربیت درست ومناسب قرارگیرد وگاهی عدم روابط درست ومناسب با اطرافیان باعث ایجاد روابط نادرست وشخصیت روان نژندی درفرد می شود که تمام اینها می تواند دررسیدن به خود شکوفایی وخودیابی نقش منفی داشته باشد واگراین روابط به درستی صورت نپذیرد موفقیت اودربه کارگیری استعدادها وشکوفا ساختن آنها به حداقل خواهد رسید به علاوه بسیاری از روابط ورفتارهای مناسب ونامناسب مثل به اوج رسیدن ، شکوفا شدن شخصیت ویا خودخواهی ووابستگی به دیگران درتشخیص وتمیز بین واقعیت ها ، رویا ها وتخیلات که جزرفتار ضد اجتماعی روان نژندی است که دراین حالت فرد دربسیاری ازموارد نمی تواند درست تصمیم بگیرد ویا بتواند برنامه ریزی خود برای رسیدن به خودیابی وخود شکوفایی که تمام اینها بستگی به اوضاع اجتماعی وخانوادگی وفردی افراد دردوره نوجوانی وجوانی دارد وتاکید روان شناسی انسان گرابرای کتنگری وخود شکوفایی ورسیدن به خود پنداره قوی رامیتوان بانقل قول معروف کارل راجرز نشان داد : ارگانیزم یک گرایش وتلاش اساسی دارد – شکوفا کردن – حفظ نمودن وتقویت کردن خود تجربه گر ، ارضا کردن نیازهای فیزیولوژیکی – ارگانیزم راحفظ وتقویت میکند تافرد بتواند ازشخصیت روان نژندی دورشود .

فهرست مطالب

چکیده ۵

مقدمه ۷

بیان مساله ۸

اهمیت وضرورت تحقیق ۹

فرضیه تحقیق ۹

متغیرهای تحقیق ۹

تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم ۹

“پیشینه و ادبیات تحقیق” ۱۱

تعریف شخصیت ۱۲

تعریف دنیای درون شخصیت انسان ۱۳

عوامل تاثیرگذار درشکل گیری شخصیت ۱۶

ژن های رفتاری ۱۸

چگونگی شکل گیری شخصیت دنیای درونی انسان ۲۰

خود پنداره: خود ۲۲

مساله عزت نفس ۲۴

طرحواره های خود ۲۷

ویژگی های انگیزشی طرحواره های خود ۲۹

خودهای ممکن ۳۳

ناهمخوانی شناختی ۳۶

موقعیت های برانگیزنده ناهمخوانی ۳۸

انتخاب ۳۸

توجیه ناکافی ۳۹

توجیه تلاش ۴۰

اطلاعات جدید ۴۱

فرایند انگیزشی زیربنای ناهمخوانی ۴۱

نظریه ادراک خویشتن ۴۳

هویت ۴۴

نقش ها ۴۵

نظریه کنترل عاطفه ۴۶

چرا افراد خود را تائید می کنند ؟ ۵۰

خود به عنوان عمل ورشد ازدرون ۵۲

تمایز وادغام ۵۲

درونی کردن ویکپارچه کردن خود ۵۴

خودسازگاری ۵۷

جامعه مورد مطالعه ۶۱

حجم نمونه ۶۱

روش نمونه گیری ۶۱

پرسش نامه چند شخصیتی مینه سوتا ۶۲

روش تحقیق ۶۴

روش آماری مربوط به فرضیه ۶۴

روش جمع آوری اطلاعات ۶۵

یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها ۶۷

بحث ونتیجه گیری ۷۷

پیشنهادات ۷۸

محدودیت ها ۷۸

منابع وماخذ ۸۰

ضمائم ۸۱

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ابوالهول پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تکنیک های حسابداری مدیریت مبانی نظری نوآوری گرایی پروپوزال تکنولوژی آموزشی تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن پروژه کامل و مقاله بتن