👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب، 1390)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب، 1390)

دانلود فایل کامل پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب، 1390)

در4 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.

توضیحاتی از پرسشنامه:

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد دلبستگی به خدا (جوارجویی، پناهگاه امن، پایگاه امن، اعتراض به جدایی (نگرانی از جدایی از دلبستگی)، ادراک مثبت از خود، ادراک مثبت از خدا) است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

(منبع داخل فایل)  به عنوان یکی از نخستین  نظریه پردازان در زمینه دلبستگی به خدا، معتقد است دلبستگی به مراقب اولیه در دوران کودکی، با گذشت زمان و در چهارچوب نظام های دیگر همانند دلبستگی به خدا و وطن ادامه می یابد.آینسورت (۱۹۷۶) چهار ملاک برای تکیه گاه دلبستگی برمی شمارد که از این میان دوملاک در مورد خداوند صدق میکند. یکی اینکه خدا به عنوان منبع و مبنای امنیت برای افراد هنگامی که دچار استرس و آشفتگی روانی می شوند و دیگر اینکه خدا به عنوان منبع حمایت کننده و مطمئن برای کشف و جست وجو در محیط اطراف. به علاوه وی معتقد است خدا از یک سو سبب شکل گیری رفتارهای دلبستگی مابانه ماننددر جستجوی  دیگران برآمدن و نزدیک شدن به دیگران و از سوی دیگر سبب برانگیخته شدن واکنش های خصمانه همانند غم و اندوه می شود(منبع داخل فایل) .

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  دلبستگی به خدا نمره ­ای است که کارکنان به سوالات۱۶گویه ای   پرسشنامه دلبستگی به خدا می­دهند .

مقیاس  پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالف ،۱؛ مخالف،۲؛ نظری ندارم۳؛موافق ،۴؛ کاملا موافق ،۵؛) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش (منبع داخل فایل)  روایی درونی سازه را با استفاده از تحلیل عاملی و رواسازی بیرونی مقیاس مورد آزمایش قرار دادند و نتایج نشان داد که نمره های پرسشنامه دارای همبستگی منفی و بالا با نمرات استرس، اضطراب و افسردگی بوده است. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود.

(توضیحات کامل با تفسیر در داخل فایل)

نام پرسشنامه: دلبستگی به خدا

پایایی و روایی: دارد (با منبع معتبر)

ابعاد (مولفه): دارد

 مدل پرسشنامه: دارد

تفسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل: ورد آفیس

منبع: دارد (منبع پرسشنامه + منبع پایایی)

 تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روشها و تجهيزات نمونه برداري آلاينده هاي شيميايي هواي محيط كار بررسی اشکال مختلف آرماتور پاورپوینت شیمی آلی دو مبحث چشم و گوش خانواده و تربيت ديني فرزندان بررسي ساختار وشبوه مديريت دبيرستان فرقان كرج