👈 فروشگاه فایل 👉

رساله طراحی برج باغ مسکونی با نگرش سیستماتیک به طراحی اکولوژیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله طراحی برج باغ مسکونی با نگرش سیستماتیک به طراحی اکولوژیکی

دانلود فایل معماری کامل رساله طراحی برج باغ مسکونی با نگرش سیستماتیک به طراحی اکولوژیکی

در قالب فایل word و متشکل از 140 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

وجود مضرات تکنولوژی نوین همچون بکار بردن عناصر و موارد مختلف در معماری و طراحی مکان های مختلف بر روی بخش های مختلف محیط زیست و طبیعت سبب شد تا جامعه معماری به فکر چاره ای برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در اثر ساخت و ساز ها باشد که در این راستا بعد از چندین سال سبکی از معماری با اصول و قواعد خاص و رعایت استاندارد های مختلف با نام معماری پایدار پدید آمد که مشکلات مربوط به این بخش را تا حدودی برطرف نمود و امروزه نیز بسیاری از ساختمان ها و بنا های خاص را با این سبک از معماری میسازند , استفاده از روش های نو میتواند در این زمینه بسیار موثر باشد که در مطالعات طراحی برج ریه سبز با نگرش سیستماتیکی به طراحی اکولوژیکی تمامی موارد مربوط به این موضوع و توضیحات تکمیلی وجود دارد که در  ادامه با مشاهده سر فصل های مربوطه میتوانید به محتویات داخل رساله پی ببرید .

رساله طراحی برج باغ مسکونی

رساله طراحی برج باغ مسکونی

سر فصل های رساله

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه  ——————————————————– ۱

۱-۲- بیان مسئله  —————————————————– ۲

۱-۳- فرضیه ها —————————————————— ۳

۱-۴-  اهداف تحقیق ————————————————–  ۳

۱-۵- ضرورت انجام تحقیق ——————————————— ۴

۱-۶-  ضرورت بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر——————————- ۴

۱-۷- روش تحقیق —————————————————- ۵

۱-۸- ساختار رساله ————————————————— ۶

فصل دوم  : موضوع پژوهش

بخش اول : پایداری

۲-۱-۱- پایداری از نظر لغوی ——————————————– ۷

۲-۱-۲- تعریف پایداری————————————————  ۷

۲-۱-۳- تعاریفی از معماری پایدار —————————————– ۸

۲-۱-۴- الگوهای معماری پایدار——————————————- ۹

۲-۱-۵- پایداری؛ مفاهیم و مضامین—————————————– ۹

۲-۱-۶- توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی ——————————– ۱۰

۲-۱-۷- معماری پایدار ———————————————— ۱۸

۲-۱-۸-  توسعه —————————————————- ۱۹

۲-۱-۹- توسعه پایدار  ———————————————— ۲۰

۲-۱-۱۰- اهمیت و ضرورت توسعه پایدار————————————۲۱

۲-۱-۱۱- اهداف توسعه پایدار ——————————————  ۲۲

۲-۱-۱۲- توسعه پایدار و معماری —————————————– ۲۲

۲-۱-۱۳- مولفه های توسعه پایدار —————————————- ۲۳

۲-۱-۱۳-۱- انسان—————————————————  ۲۳

۲-۱-۱۳-۲- کودکان و  نوجوانان —————————————– ۲۳

۲-۱-۱۳-۳- زنان —————————————————  ۲۳

۲-۱-۱۳-۴- محیط زیست———————————————- ۲۴

۲-۱-۱۳-۵- فرهنگ ————————————————- ۲۴

۲-۱-۱۳-۶- آموزش ————————————————-  ۲۴

۲-۱-۱۴- پیشینه معماری پایدار —————————————— ۲۵

۲-۱-۱۵- معماری فرهنگ گرا ——————————————- ۲۵

۲-۱-۱۶- فضا  —————————————————– ۲۵

۲-۱-۱۷-  فضاهای معماری ——————————————–  ۲۶

۲-۱-۱۷-۱- فضاهای خارجی ——————————————-  ۲۶

۲-۱-۱۷-۲- فضای داخلی ———————————————  ۲۷

۲-۱-۱۷-۳- فضاهای ساختاری —————————————–  ۲۷

۲-۱-۱۷-۴- طراحی داخلی  ——————————————– ۲۸

۲-۱-۱۸- فرم فضایی ————————————————- ۲۹

۲-۱-۱۹- ابعاد فضایی  ———————————————— ۲۹

۲-۱-۲۰- گذار فضایی ————————————————  ۳۰

بخش دوم  : انرژی های نو 

۲-۲-۱- نقش انرژی های نو در معماری ساختمان —————————— ۳۱

۲-۲-۲- ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی ———————————- ۳۱

۲-۲-۳- چرخه هزینه های عملیاتی ساختمان در طی ۴۰ سال ———————- ۳۲

۲-۲-۴- از جمله مزایای سیستم هوشمند————————————  ۳۳

۲-۲-۵- ساخت و ساز پایدار ——————————————– ۳۴

۲-۲-۶- سیستمهای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ هوشمند ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ——————————– ۳۴

۲-۲-۷- انرژی —————————————————– ۳۵

۲-۲-۷-۱- انرژی های تجدید ناپذیر ————————————— ۳۴

۲-۲-۷-۲-  انرژی های تجدیدپذیر—————————————-  ۳۶

۲-۲-۷-۲-۱- انرژی  خورشیدی ( Solar Energy) ————————– 36

۲-۲-۷-۲-۱-۱- مقدمه ای بر انرژی خورشیدی——————————-  ۳۶

۲-۲-۷-۲-۱-۲- انرژی خورشیدی —————————————- ۳۷

۲-۲-۷-۲-۱-۳- تاریخچه  ——————————————— ۳۸

۲-۲-۷-۲-۱-۴- کاربردهای انرژی خورشید———————————- ۳۸

۲-۲-۷-۲-۱-۵- استفاده از انرژی حرارتی خورشید  —————————- ۳۹

۲-۲-۷-۲-۱-۶-  معماری پایدار خورشیدی  ——————————— ۳۹

۲-۲-۷-۲-۱-۷- مزایای نیروگاه های خورشیدی——————————-۴۱

۲-۲-۷-۲-۲- انرژی باد ———————————————– ۴۲

۲-۲-۷-۲-۲-۱- تاریخچه ——————————————— ۴۳

۲-۲-۷-۲-۲-۲- مزایای بهره برداری از انرژی باد —————————— ۴۳

۲-۲-۷-۲-۲-۳- پتانسیل باد در ایران—————————————۴۵

۲-۲-۷-۲-۳- انرژی زمین گرمایی —————————————- ۴۶

۲-۲-۷-۲-۳-۱- تاریخچه ——————————————— ۴۶

۲-۲-۷-۲-۳-۲- مزیت های کاربرد انرژی زمین گرمایی ————————–۴۷

۲-۲-۷-۲-۳-۳- کاربرد های انرژی زمین گرمایی —————————— ۴۷

۲-۲-۷-۲-۴- انرژی هیدروژنی و پیل سوختی ——————————– ۴۹

۲-۲-۷-۲-۴-۱- ویژگی های هیدروژن ————————————- ۴۹

۲-۲-۷-۲-۴-۲- کاربرد هیدروژن —————————————-  ۵۰

۲-۲-۷-۲-۵- بیوگاز ————————————————- ۵۰

۲-۲-۷-۲-۵-۱- تاریخچه ——————————————— ۵۱

۲-۲-۷-۲-۵-۲- مزایای استفاده از بیوگاز————————————۵۱

۲-۲-۷-۲-۶- انرژی امواج  ——————————————— ۵۲

۲-۲-۷-۲-۶-۱- انرژی جزر و مد، دریاها و اقیانوس ها ————————–۵۳

۲-۲-۷-۲-۶-۲- انرژی حرارتی در دریا ها و اقیانوس ها  ———————— ۵۳

بخش سوم : مسکن و سکونت

۲-۳-۱- مسکن چیست؟ سکونت یعنی چه؟ ———————————- ۵۴

۲-۳-۲- مسکن درایران  ———————————————–  ۵۵

۲-۳-۳- مجتمع مسکونی———————————————-  ۵۶

۲-۳-۴- علت ایجاد مجتمع های مسکونی ———————————– ۵۷

۲-۳-۵-  انواع مجتمع های مسکونی  ————————————–  ۵۷

۲-۳-۶- علل ایجاد مجتمع های پلکانی  ————————————  ۵۷

۲-۳-۷- فرهنگ آپارتمان نشینی —————————————–   ۵۷

۲-۳-۸- تعاریف و مفاهیم مسکن —————————————– ۵۹

۲-۳-۹-  سیر تاریخی اسکان انسان —————————————   ۵۹

۲-۳-۱۰-  واحد همسایگی چیست؟————————————–   ۶۱

۲-۳-۱۱- حمل و نقل در خارج از بافت مسکونی ——————————  ۶۱

۲-۳-۱۲- حریم اجتماعی و خصوصی  ————————————   ۶۲

۲-۳-۱۳- خدمات شهر  ———————————————-   ۶۲

۲-۳-۱۴- هویت اجتماعی———————————————   ۶۵

۲-۳-۱۴-۱- ایجاد حس مالکیت نسبت به محله ——————————-  ۶۵

۲-۳-۱۴-۲- انجمن‌های اجتماعی و تعاونی‌های اقتصادی ————————-  ۶۶

۲-۳-۱۴-۳-هم صدایی و وحدت نظر و عقیده ——————————–  ۶۶

۲-۳-۱۵- معرفی مجتمع مسکونی—————————————–  ۶۷

۲-۳-۱۶- بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی ————————— ۶۸

۲-۳-۱۷- تیپولوژی سایت در مسکن اجتماعی ——————————–   ۶۹

۲-۳-۱۸- بررسی ضوابط و استانداردهای مسکن اجتماعی ———————— ۷۰

۲-۳-۱۹- ضریب پارکینگ ———————————————  ۷۳

۲-۳-۲۰- کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی  ——————————  ۷۴

۲-۳-۲۱- تعاریف و مفاهیم مسکن  —————————————  ۷۵

۲-۳-۲۲- بررسی نیازها و رفتارهای سکونت ——————————— ۷۷

بخش چهارم : نمونه موردی

۲-۴-۱- نمونه خارجی  ———————————————– ۷۸

۲-۴-۱-۱- برج باغی برای پاریس —————————————- ۷۸

۲-۴-۱-۲- طراحی برج باغ مسکونی در سوئیس ——————————- ۸۱

۲-۴-۲- نمونه داخلی ————————————————- ۸۳

۲-۴-۲-۱- برج باغ زعفرانیه ——————————————– ۸۳

۲-۴-۲-۲- معماری برج‌های مسکونی سبز کوثر ——————————- ۸۴

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- موقعیت جغرافیایی مشهد —————————————— ۹۲

۳-۲- تقسیمات اقـلیـمی ———————————————– ۹۳

۳-۳- پیشینه باستانی و تاریخی مشهد—————————————  ۹۴

۳-۴- جمعیت —————————————————–  ۹۵

۳-۵- معماری و شهرسازی در مشهد—————————————  ۹۶

۳-۶- ویژگی های اقلیمی شهر مشهد ————————————— ۹۶

۳-۶-۱- دما و رطوبت هوا ———————————————- ۹۶

۳-۶-۲- وزش باد ————————————————— ۹۷

۳-۶-۳- تابش آفتاب ————————————————- ۹۹

۳-۶-۴- بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز  ————————— ۹۹

۳-۶-۵- دمای هوا ————————————————– ۱۰۰

۳-۶-۶- بارندگی ————————————————— ۱۰۱

۳-۶-۷- جهت شیب و کانال ها —————————————– ۱۰۲

۳-۷- بررسی موقعیت شهر مشهد به لحاظ کیفیت خدمات ———————— ۱۰۱

۳-۸- ویژگی های طبیعی شهر مشهد ————————————– ۱۰۴

۳-۹- زمین شناسی ————————————————– ۱۰۵

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

۴-۱- عوامل موثر بر طراحی سایت  ————————————–  ۱۰۶

۴-۲- تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت ———————————-  ۱۰۷

۴-۳- قرارگیری نسبت به خورشی—————————————-  ۱۰۸

۴-۴ نسبت سطح طبقه ———————————————–  ۱۰۸

۴-۵- زاویه مانع نور  ———————————————— ۱۰۹

۴-۶- تاثیر باد در طراحی سایت  —————————————– ۱۱۰

۴-۷-اثر ونتوری در باد ———————————————– ۱۱۰

۴-۸- پدیده مونرو ————————————————–  ۱۱۰

۹-۴ تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی  —————————— ۱۱۱

۴-۱۰- ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی ———————– ۱۱۲

۴-۱۱-  ابعاد پذیرائی و نشیمن ——————————————  ۱۱۲

۴-۱۲- فضای خواب ————————————————  ۱۱۴

۴-۱۳- سرویس های بهداشتی ——————————————-۱۱۴

۴-۱۴- پارکینگ  —————————————————  ۱۱۵

۴-۱۵- مطالعات طراحی تجهیزات  ————————————— ۱۱۵

۴-۱۶- انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی   ——————————- ۱۱۶

۴-۱۷- ایمنی در برابر حریق ——————————————– ۱۱۷

۴-۱۸- مکانیزم حرکت دود در ساختمان———————————— ۱۱۷

۴-۱۹- انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی ————————-۱۱۸

۴-۲۰- عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم ——————————- ۱۱۸

۴-۲۱- استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی ——————————–  ۱۱۸

۴-۲۲- عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی   ——————————-  ۱۱۹

۴-۲۳- تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی —————————-  ۱۲۰

۴-۲۴- ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی ————————-   ۱۲۰

۲۵-۴ حیاط   —————————————————–  ۱۲۱

۴-۲۶- پله فرار و آسانسور ——————————————–  ۱۲۱

۴-۲۷- پخی  —————————————————–  ۱۲۱

۴-۲۸- پیش آمدگی ساختمانی در گذرها  ———————————-  ۱۲۲

۴-۲۹- رعایت محدودیت ارتفاع—————————————–  ۱۲۲

۴-۳۰- پارکینگ  ————————————————–   ۱۲۳

۴-۳۱- سازمان خانه  ————————————————  ۱۲۳

۴-۳۲- سازمان فضایی خانه های تاریخی ———————————–  ۱۲۴

۴-۳۳- سازمان فضایی خانه های معاصر ———————————— ۱۲۵

۴-۳۴- رابطه همسایگی ———————————————– ۱۲۵

۴-۳۵-  حریم   —————————————————- ۱۲۵

۴-۳۶- مسکن و اقلیم ————————————————۱۲۵

۴-۳۷- عملکرد و تجهیزات خانه   —————————————- ۱۲۶

۴-۳۸- تأمین کیفیت محیط مسکونی ————————————–  ۱۲۶

۴-۳۹- تأسیسات  ————————————————–  ۱۲۷

۴-۴۰- عملکرد و تجهیزات مسکن—————————————-۱۲۷

۴-۴۰-۱- عرصه مشترک ———————————————-۱۲۸

۴-۴۰-۲- عرصه والدین  ———————————————- ۱۲۹

۴-۴۰-۳- عرصه فرزندان———————————————  ۱۲۹

۴-۴۰-۴- عرصه خویشاوند- فرد یا افراد همراه خانواده————————–  ۱۳۰

۴-۴۰-۵- عرصه مهمان  ———————————————- ۱۳۰

۴-۴۰-۶-  فضاهای بهداشتی  ——————————————- ۱۳۱

۴-۴۰-۷-  نگهداری وسایل اضافی—————————————-۱۳۲

۴-۴۱-  شبکه دسترسی  ———————————————- ۱۳۳

۴-۴۲- ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی——————————- ۱۳۳

۴-۴۳- ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی—————————— ۱۳۴

۴-۴۴- نور——————————————————-  ۱۳۶

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تاثیر نوآوری در تغییرات استراتژی ایده سازی تا برونداد محصول نو بررسی ساختمان زمین و زلزله پاورپوینت استرس بلایا پروپوزال بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی كنفرانس ملي قانونگذاران سياسي در مورد: تلفنهاي همراه و ايمني بزرگراهها روز به روز سازي در سال 2002